Vurdert riksvei 19 i tunnel gjennom Moss

 

I går presenterte Statens vegvesen en mulighetsvurdering som har sett på løsninger og utfordringer med å få lagt riksveg 19 i tunnel gjennom Moss.

Mulighetsvurderingen for riksveg 19 er første trinn for å følge opp Nasjonal Transportplan 2018-2029 som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 19 fra E6 til Moss fergekai med mål om å legge store deler av vegen i tunnel.

 

Teknisk krevende
Den tekniske gjennomgangen viser at kombinasjonen av stigningsforhold, nærføring med jernbanen, passering av Mosseelva/Vansjø og vanskelige grunnforhold fører til store tekniske utfordringer med å legge riksveg 19…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

I går presenterte Statens vegvesen en mulighetsvurdering som har sett på løsninger og utfordringer med å få lagt riksveg 19 i tunnel gjennom Moss.

Mulighetsvurderingen for riksveg 19 er første trinn for å følge opp Nasjonal Transportplan 2018-2029 som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 19 fra E6 til Moss fergekai med mål om å legge store deler av vegen i tunnel.

 

Teknisk krevende
Den tekniske gjennomgangen viser at kombinasjonen av stigningsforhold, nærføring med jernbanen, passering av Mosseelva/Vansjø og vanskelige grunnforhold fører til store tekniske utfordringer med å legge riksveg 19 i tunnel. Det vil også bli betydelig mer kostbart enn tidligere antatt.

 

– Statens vegvesen har sett på hvilke utfordringer som må håndteres ved bygging av en tunnel i den aktuelle korridoren for rv. 19. Med den vedtatte jernbanetraseen gjennom Moss og det vi vet om grunnforholdene ser det ut til at en lang tunnel i stor grad må bygges i løsmasser. Ulike løsninger er vurdert, og en lang løsmassetunnel mellom Kanalområdet og Nesparken/Myra er brukt som et referansealternativ i mulighetsvurderingen, forteller Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Dette alternativet vil trolig koste i overkant av fem milliarder kroner, fordi det er mye dyrere å bygge tunnel i løsmasser enn i fjell. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadene, sier Stubø Johnsen. – Det vil også medføre at et stort antall bygninger må flyttes eller rives. Dette er derfor ingen løsning som Vegvesenet anbefaler.

 

Fredag 3. november presenterte Stubø Johnsen mulighetsvurderingen for styringsgruppa i «Samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling for Mosseregionen». Den består av Moss og Rygge kommuner, Østfold fylkeskommune, Bane Nor/Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Vurderingene som er gjort skal danne grunnlag for å avklare videre planprosess for riksveg 19.

 

Veien videre
Mulighetsvurderingen er ikke et tilstrekkelig grunnlag for å velge trasé og løsning for en ny riksveg 19, men den viser hva Statens vegvesen mener bør vurderes nærmere sammen med partene i Samarbeidsavtalen for Mosseregionen.

 

– Det er veldig problematisk å gå rett på reguleringsplanlegging nå fordi alternativene vi ser for riksveg 19 ikke er gode nok. Derfor må vi drøfte hva som er den mest hensiktsmessige prosessen videre sammen med Moss kommune og de andre samarbeidspartene, opplyser Stubø Johnsen.
– Vi har foreslått at en gruppe med representanter fra partene i Samarbeidsavtalen utarbeider en anbefaling for videre prosess, legger hun til.

 

For Statens vegvesen er det viktig at en tunnel innfrir de areal- og transportpolitiske målsettingene som er satt både nasjonalt og i Samarbeidsavtalen for Mosseregionen.
– Å vurdere hva som er teknisk mulig opp mot kostnader og inngrep i bybildet vil være et vesentlig spørsmål i den videre prosessen, sier Stubø Johnsen.

I Nasjonal Transportplan er byggestart for riksveg 19 satt til siste del av planperioden (2024-2029). Prioriteringen betinger at det blir delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

 

Om prosessen:
● I 2015 bestemte regjeringen under sin behandling av konseptvalgutredningen (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge at planleggingen av rv. 19 skulle ta utgangspunkt i en lang tunnel mellom Kransen og Tykkemyr.
● I juni 2017 behandlet Stortinget Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Der ble rv. 19 gitt prioritet. Byggestart er satt til siste del av planperioden (2024-2029). Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.
● I november 2017 har Statens vegvesen avsluttet en mulighetsvurdering som ser på løsninger og utfordringer med å få lagt riksveg 19 i tunnel gjennom Moss.
● Mulighetsvurderingen skal danne grunnlag for å avklare den videre planprosessen for rv.19. sammen med partene i Samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i Mosseregionen. I Samarbeidsavtalen deltar Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Bane Nor/Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen